Rammeverk for undervisningsopplegg til Fagfornyelsen

I forbindelse med Fagfornyelsen og Skolevalget 2019 har NSD på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet nye undervisningsopplegg. Oppleggene er delt opp i moduler, er utarbeidet i dialog med lærere i videregående skole samt samfunnsfagsdidaktikere og er knyttet til de tverrfaglige temaene i ny overordnet del i Fagfornyelsen. Fordi undervisningsoppleggene er knyttet til disse tverrfaglige temaene, er det NSDs håp at oppleggene kan anvendes av faglærere i mange ulike fag.

De nye undervisningsoppleggene vil, i tillegg til å reflektere prinsipper i Fagfornyelsen, bygge på ledende teorier og forskning innen læringsprosesser, elevaktiv læring og danningsprosesser.

Undervisningsoppleggene som en læringsprosess:

De nye undervisningsoppleggene er utarbeidet etter de tre bærende elementer for all opplæring: tilegnelse, utprøving og konsolidering. Oppleggene tar for seg ulike steg i en læringsprosess og lærerne kan selv velge om de vil ta i bruk alle delene i opplegget eller begrense seg til færre. På denne måten kan lærerne selv avstemme undervisningsoppleggene i forhold til de rammefaktorene, de har til rådighet.

Undervisningsoppleggene som elevaktiv læring:

De nye undervisningsoppleggene er utarbeidet i tråd med ledende lærings- og motivasjonsteorier (eksempelvis sosiokulturelle læringsteorier og humanistiske motivasjonsteorier) som tilsier at læring skjer som et resultat av følgende faktorer:

  • Eleven er aktør i egen læringsprosess
  • Eleven må få være med å bestemme over og ha et eierskap til prosess og produkt
  • Eleven må få oppleve ekte mestring
  • Eleven må stilles overfor autentiske og komplekse utfordringer
  • Eleven må få delta i meningsskapende dialog med lærestoffet, lærer og medelever da læring er situert

Undervisningsoppleggene som en danningsprosess:

De nye undervisningsoppleggene skal legge til rette for at elever utvikler både material og formal danning. Alle oppleggene vil gjennom sin prioritering av nøkkelproblemer, kritisk tenkning, refleksjon, aktualitet, metode og drøfting styrke elevenes identitetsutvikling, samt utviklingen av den demokratiske handlingskompetansen som er viktig for å kunne påvirke sitt eget liv og sin egen fremtid.

 

Om læringsstiene

Alle undervisningsoppleggene er lagt opp som digitale læringsstier slik at elevene enkelt kan navigere i opplegget og intuitivt ledes fra en aktivitet til den neste. Tanken bak læringsstiene er at elevene lærer mest og best når de jobber aktivt med stoffet og at de får mulighet til å jobbe på egen hånd og i eget tempo. Når elevene jobber med oppgavene i læringsstiene, kan lærer ivareta rollen som veileder og operere i elevens nærmeste utviklingssone.

 

Om lærerveiledningene

Veiledningene inneholder målformuleringer, informasjon om tidsbruk og beskrivelse av undervisningsaktivitetene. For at lærer skal ha full oversikt over alle steg i læringsprosessen, er alle undervisningsaktivitetene delt i to deler: hva skal lærer gjøre og hva skal elevene gjøre. Dessuten har vi lagt opp til en tredeling av læringsprosessen som sikrer god forberedelse, gjennomføring og oppfølging av undervisningsaktivitetene. De ulike lærerveiledningene er plassert i læringsstiene men en samlet oversikt over samtlige lærerveiledninger finnes også her