VARIABELDOKUMENTASJON NØKKELTALL 1998 - 2015

Nedenfor finner du viktig dokumentasjon om hvilke variabler som over tid har gjennomgått endringer i nøkkeltallstabellene for 1998-2014.

1. ÅR
Årstallet statistikken gjelder for.

2. KIRKELIG INNDELING
Navn på menighet/fellesråd/prosti/bispedømme.

3. DATANIVÅ
Denne variabelen viser til hvilket nivå innleveringen har forekommet på. "Fellesdata" viser til de tilfeller hvor soknene i et fellesråd har levert data sammen. "Menighetsdata" viser til data som er levert for hver menighet.

4. MEDLEMMER I DNK
For å være medlem av Den norske kirke må man være døpt og bosatt i Norge, eller norsk statsborger bosatt i utlandet. Personer som er døpt i andre kristne kirkesamfunn kan bli medlem av Den norske kirke ved innmelding.

NB! Tallene for medlemskap inkluderer ikke personer med uoppgitt bispedømme, som er tilfelle hos SSB. 

5. TILHØRIGE I DNK
Gjelder barn fra fødsel til fylte 18 år. Dersom en eller begge av barnets foreldre er meldem av Dnk, og det ikke er ytret ønske om at barnet ikke skal høre til Den norske kirke, vil barnet få status som "tilhørig" og inngå i kirkens medlemsregister som sådan. Denne statusen vil opphøre etter fylte 18 år dersom barnet ikke er døpt innen den tid. Dersom barnet døpes endres status til "medlem".

6. SUM MEDLEMMER OG TILHØRIGE
Sum av de to ovenstående tallene.

7. INNMELDT
Antall innmeldinger registrert i Den norske kirke. Innmeldinger omfatter personer som kommer fra trossamfunn og/eller personer som tidligere er utmeldt av Den norske kirke. Personer døpt i registreringsåret skal ikke være inkludert her.

8. UTMELDT
Antall registrerte utmeldinger av Den norske kirke. Gjelder ikke personer som har blitt strøket i medlemsregisteret pga. feiloppføring.

9. DÅPSHANDLINGER
Antall dåpshandlinger utført innenfor soknets grenser.
1998-2004: Døpte innført med nummer
2005-: Hvor mange dåpshandlinger (barn og voksne) ble utført i soknet?

10. HERAV DÅPSHANDLINGER MED BOSTEDSADRESSE I SOKNET
Antall døpte som hadde bostedsadresse i soknet. Soknebarn døpt utenfor soknet skal ikke være med her.

1998-2004: Døpte bosatt i soknet. Denne variabelen omfattet antall døpte som bor i soknet, uavhengig om de er døpt i eller utenfor soknet. Variabelen ble erstattet i 2005 av en mer avgrensa variabel som kun regner med antallet av de døpte som har bostedadresse i soknet. "Døpte bosatt i soknet" er altså ikke sammenlignbar med Herav dåpshandlinger med bostedsadresse i soknet og tas derfor ikke med i tabellen.
2005-2014: Hvor mange av disse døpte hadde bostedsadresse i soknet?

11. KIRKELIGE VIGSLER
Dette tallet viser til vigsler som er innført i vigselsboken i samsvar med retningslinjene for kirkebokføring, jf. rundskriv V-5/2006.

1998-2004: Ekteskapsinngåelser med forbønn, innført med nr.
2005-2014: Hvor mange kirkelige vigsler ble utført i soknet? (Antall ekteskapsinngåelser med forbønn)

12. FORBØNNSHANDLINGER FOR BORGERLIG INNGÅTTE EKTESKAP

13. GRAVFERDER
Fra veiledningen til utfylling av skjema for årsstatistikk 2014:
"Hovedregelen er at gravferden registreres i det soknet (a) der avdøde var bosatt og hvor presten i denne menigheten utfører handlingen, uavhengig av om den skjer i egen kirke/kapell eller en bruker en kirke/kapell utenfor soknet. Dersom gravferden foregår i en kirke/krematorium utenfor soknet a og medbringer prest fra soknet a, skal gravferden føres i sokn a. Desom b benyttes og prest fra sokn b har utført gravferdshandlingen skal den føres i sokn b.)

1998-2004: Gravferder innført med nummer
2005-: Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble utført i soknet?

14. KONFIRMERTE (DELTATT I FORBØNNSHANDLINGEN)
1998-2004: Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten (forbønnshandlingen)
2005-: Hvor mange ble konfirmert i soknet? Antall som deltok i forbønnshandlingen.

15. GUDSTJENESTER SØN- OG HELLIGDAGER
Fra veiledningen til utfylling av skjema for årsstatistikk 2014: "I kirken, på institusjoner og andre steder. Regn med julaften, 1. og 17. mai, påske, pinse og nyttårsaften. Utenom hovedgudstjenesten gjelder dette også alle andre gudstjenester på søn- og helligdager, for eksempel egne dåpsgudstjenester, kveldsgudstjenester o.l."
1998-2004: Hovedgudstjenester på søn- og helligdager
2005-2008: Hvor mange gudstjenester ble totalt holdt på søn- og helligdager?
2009-: Gudstjenester avholdt på søn- og helligdager

16. DELTAKERE, GUDSTJENESTER SØN- OG HELLIGDAGER
Deltakere ved gudstjenestene nevnt ovenfor.

17. GUDSTJENESTER UTENOM SØN- OG HELLIGDAGER
Fra veiledningen til utfylling av skjema for årsstatistikk 2014: "Alle andre gudstjenester enn i spørsmål 4.a.1."
1998-2004: Andre gudstjenester/ møter med gudstjenestlig karakter i alt
2005-2008: Hvor mange gudstjenester ble totalt holdt utenom søn- og helligdager?
2009-: Gudstjenester avholdt utenom søn- og helligdager

18. DELTAKERE, GUDSTJENESTER UTENOM SØN- OG HELLIGDAGER

19. GUDSTJENESTER MED NATTVERD
Dette tallet består av summen av to variabler fra årene 1998-2004: Hovedgudstjenester med nattverd søn- og helligdager og Andre gudstjenestlige arrangement med nattverd. Fra 2005 ble disse to slått sammen i skjemaet for årsstatistikk.

20. NATTVERDSELTAKERE, GUDSTJENESTER MED NATTVERD
Totalt antall til nattverd. Også sum av nattverdsdeltakere på de to variablene mellom 1998 og 2004.

21. JULAFTENSGUDSTJENESTER
Gudstjenester avholdt på julaften. Dette spørsmålet kom først med i skjemaet i 2005.

22. DELTAKERE, JULAFTENSGUDSTJENESTER

23. KIRKEOFRINGER (OFFER/ KOLLEKT I KIRKEN) TOTALT
Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i kirken? Alle beløp skal være oppgitt i hele kroner.

24. KIRKEOFRINGER (OFFER/ KOLLEKT I KIRKEN) TIL EGEN VIRKSOMHET
Hvor stor del av beløpet var til egen virksomhet?

25. ANTALL ENHETER
Viser til antall menigheter. Ved felleslevering er dette tallet større enn 1 på laveste nivå.