Brukerhjelp til Kirkedatabasen

Kirkestatistikken blir presentert i Nesstar - et nettbasert system for formidling av statistisk informasjon og dokumentasjon over internett. Brukerne kan studere, analysere og laste ned data og dokumentasjon til egen maskin.

En rekke datasett er tilgjengelige for analyse.

Under gir vi en beskrivelse av hvordan Kirkedatabasen i Nesstar ser ut, og hvordan man benytter dette online dataverktøyet til å gjøre enkle analyser. Vi anbefaler nye brukere å lese denne brukerveiledningen. 

Utforming

Nesstar deler nettleservinduet i to rammer. I venstre ramme velges tabell eller årsdatasett. I høyre ramme vises tabeller, dokumentasjon og kjøres grafikk og analyser.

Kirkedatabasen består av to typer dataframstillinger:

Tidsserie

(Klikk på bildet for større versjon.)

Årsdata

 

Ikoner i verktøylinjen

Oppe til høyre finner du en verktøylinje, hvor ikonene vil bli aktivert dersom dataene gjør operasjonen mulig.

Ikon Betydning
Visning av tabell
Visning av diagram
Visning av linjediagram
Visning av kart
Klargjør den høyre rammen for en ny analyse
Vekting (kun i Årsdatasett)
Utvalg/ subset (kun i Årsdatasett)
Nedlasting av data
Last ned data til regneark
Last ned i pdf-format
Skriv ut
Lag bokmerke til analysen
Bytt språk
Hjelp

 


Tidsserie

Tidsseriene, eller kubene, som fremstilles i NSDs Kirkedatabase er multidimensjonale tabeller. Dette innebærer at tabellene består av to eller flere variabler, samt et måltall. Dataene fremstår i form av en forhåndsdefinert tabell, som fremvises når en klikker på tidsseriene i trestrukturen til venstre. Bare noe av informasjonen som er tilgjengelig vises i denne tabellen, og ved å bruke drop-down-menyene over tabellen kan en få frem mer informasjon.


 

Menyer (Tidsserie)

Det finnes fire menyer over tidsserietabellene: Disse angir de tre dimensjonene i kuben (inndeling, år og datanivå), samt et måltall. Ved å bruke disse menyene kan en gjøre endringer i tabellen for å få frem den informasjonen en ønsker.

Meny

Inndeling: Denne menyen angir enhetsnivået i tabellen. Når en har valgt tidsserie i trestrukturen til venstre, vil en få opp en tabell som angir antall innmeldte fordelt på bispedømmer/fylker samt en total ('alle'). Denne inndelingen beskrives som "blandet" i inndelingsmenyen, fordi den tar for seg enheter på to nivåer (bispedømme/fylke og 'alle'). Ved å klikke på menyen kan man bl.a.  velge et annet nivå for dataene (prosti/menighet), eller bruke et tilpasset utvalg.

År: Her kan man tilpasse hvilke år (mellom 1998 og 2012) en vil inkludere i tabellen.

Datanivå: For det meste utgjør statistikken i kirkedatabasen data fra menigheter, men i den senere tid har noen menigheter levert data samlet under kirkelige fellesråd. For å kunne skille denne type data finnes en ekstra dimensjon med navnet "Datanivå". Denne variabelen har to kategorier; fellesdata og menighetsdata. Dersom en velger menighetsdata, er data hvor menigheter som har levert samlet statistikk ikke tatt med. Når "Alt" er valgt som kategori på denne dimensjonen, er fellesdata synlig på lik linje med menigheter.

Måltall: Denne menyen angir hvilken/hvilke tall en ser på. I den forhåndsdefinerte tabellen ser man på antall innmeldte per enhet. Ved å bruke menyen kan en enkelt sette inn andre tall som er tilgjengelig i kuben. Klikk på menyen, hold musen over Filter og velg variabel fra listen.

 

Hvordan finne frem til ulike data i tidsserie-tabellen?

Menyene kan brukes til å endre tabellen på flere ulike måter, man kan bl.a:

 

Hierarki

Den kirkelige inndelingen er organisert som et hierarki; med bispedømmer overordnet prostier, som igjen er overordnet sokn, mens i den kommunale inndelingen har man fylker med underliggende kommuner. Denne hierarkiske inndelingen gjør at en kan klikke på enhver overordnet enhet (understreket) direkte i tabellen, og dermed få opp en tabell med tall for den valgte enheten samt alle enheter som hører innunder denne. Dette kan f.eks. være nyttig dersom en vil undersøke data for alle sokn i et prosti/alle prosti i et bispedømme.

 

Endre utvalg/sammenligne enheter

Dersom man for eksempel er ute etter å sammenligne to menigheter, kan man velge fra en liste over enheter på denne måten:

 1. Klikk 'Kirkelig inndeling: Blandet'.
 2. Deretter 'Endre utvalg' i menyen under. Nå vil du få opp en liten boks med alle enhetene.
 3. Klikk '+' for å se de underliggende enhetene, velg enheter ved å hake av og klikk 'OK'. (Se bilde under.) En vil så få opp en tabell med data for begge menighetene en har valgt.

Endre utvalg

 

Hvordan lage et søyle- eller linjediagram?

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for tidsserier, da det er nødvendig å ha med en tidsvariabel her.

Her må en først lage en tabell, deretter velge ønsket diagramtype.

 1. Velg tidsserie-tabellen 'Nøkkeltall kirkelig inndeling' i treet til venstre.
 2. Velg 'Vigsler (ekteskapsinngåelser med forbønn)' fra menyen 'Måltall' over tabellen.
 3. Klikk deretter på ikonet for linjediagram i verktøylinjen. En vil nå få et linjediagram med data over utviklingen totalt, samt fordelt på bispedømmene.
 4. Velg 'Bispedømme' i menyen 'Kirkelig inndeling' for bedre å kunne sammenligne utviklingen i de ulike bispedømmene.

 

 

 


 Årsdatasett

 Den fullstendige årsstatistikken er samlet i årsdatasettene, som en finner i trestrukturen i venstre ramme. For å utforske årsdataene må en først velge et datasett, deretter kan en lage tabeller og kjøre analyser på bakgrunn av variablene som ligger i datasettet.  


 

Faner (tabs) (Årsdatasett)

Over den høyre rammen er det tre faner: Beskrivelse, Tabulering og Analyse. (Tabulering og analyse er bare tilgjengelig når et datasett er åpnet.)

Faner

 

Hvordan lage en frekvenstabell? (Årsdatasett)

Denne typen spørsmål kan besvares ved å undersøke frekvenstabeller. Slike tabeller beskriver hvordan enhetene er fordelt på de ulike verdiene på en variabel. Frekvensanalyser fungerer best for variabler med få verdier, ellers kan tabellene bli svært store.

 1. Velg et årsdatasett i treet til venstre. Eksempelvis ved å klikke på ikonet foran 'Kirkelig årsstatistikk for 2012'.
 2. Klikk på fanen 'Tabulering' i høyre ramme. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen 'Beskrivelse' er valgt.)
 3. Åpne 'Variabelbeskrivelse', deretter den aktuelle variabelgruppen, ved å klikke på plusstegnene (i treet til venstre).
 4. Klikk på variabelgruppen 'Bakgrunnsvariabler', deretter variabelen 'Bispedømme' i variabellisten, og 'Legg til i rekke'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan lage en deskriptiv tabell? (Årsdatasett)

For variabler med mange rangerte verdier (metriske variabler; for eksempel inntekt i kroner, alder i år), er det ofte mer hensiktsmessig å vise oppsummeringsmål for variabelen i stedet for å liste ut frekvensene for hver verdi. I en deskriptiv analyse beregnes en rekke mål for hvordan enhetene er fordelt blant verdiene på en variabel; høyeste verdi, laveste verdi, gjennomsnitt med mer.

 1. Åpne et årsdatasett i treet til venstre.
 2. Klikk på fanen 'Tabulering' i høyre ramme. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen ”Beskrivelse” er valgt.)
 3. Åpne 'Variabelbeskrivelse', deretter den aktuelle variabelgruppen, ved å klikke på plusstegnene (i treet til venstre).
 4. Klikk på variabelen 'Datanivå' under 'Bakgrunnsvariabler' og velg 'Legg til i kolonne'. Dette for at man skal kunne skille ut målene for de enhetene som har levert felles data.
 5. Klikk på variabelen 'Gudstjenester søn- og helligdager' i variabellisten, og velg 'Legg til som måltall'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan lage en krysstabell? (Årsdatasett)

Tabellanalyse er en effektiv og intuitiv måte å avdekke sammenhenger mellom variabler. I Nesstar kan en kombinere mange variabler i en tabell. Egenskapene ved variablene avgjør hvordan de kan kombineres i tabeller.

To variabler med få verdier:

"Søndagsskole eller tilsvarende grupper på hverdager, dummy" og "Bispedøme"

 1. Åpne et årsdatasett i treet til venstre.
 2. Klikk på fanen 'Tabulering' i høyre ramme. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen "Beskrivelse" er valgt.)
 3. Åpne 'Variabelbeskrivelse', deretter den aktuelle variabelgruppen, ved å klikke på plusstegnene (i treet til venstre).
 4. Klikk på variabelen 'Søndagsskole' og 'Legg til i kolonne'.
 5. Klikk på variabelen 'Bispedøme' og 'Legg til i rekke'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg/subset enheter (Årsdatasett)

Her kan man gjøre et utvalg av enheter, ved å bruke subset-funksjonen for å filtrere på de ønskede enhetene. Deretter setter man inn de variablene man ønsker i tabellen.

 1. Åpne et årsdatasett i treet til venstre.
 2. Klikk på fanen 'Tabulering' i høyre ramme. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen 'Beskrivelse' er valgt.)
 3. Åpne 'Variabelbeskrivelse', deretter 'Bakgrunnsvariabler', ved å klikke på plusstegnene (i treet til venstre).
 4. Klikk på ikonet for subset i verktøylinjen oppe til høyre.
 5. Klikk på variabelen 'Bispedømme' i variabellisten, og velg 'legg til i subset'. Du vil nå få opp de ulike kategoriene i subset-boksen i høyre ramme.
 6. Velg ønsket bispedømme, klikk 'Legg til' og 'OK'. (Det er også mulig å velge flere kategorier, hold da inne CTRL mens du velger. En kan også filtrere på flere ulike enheter, f.eks. dersom en ønsker å ta ut enheter med felleslevering kan en filtrere på 'Datanivå' i tillegg.)
 7. Du får nå opp en tom tabell, med beskjed om at filteret er på. Legg nå til de øvrige variablene: Klikk på variabelen 'Prosti', og velg 'Legg til i rekke'. Du får nå opp alle prostier i bispedømmet du har valgt å filtrere på.
 8. Klikk på variabelen 'Offer/kollekt i kirken, totalt beløp kr' under variabelgruppen 'Ofringer, innsamlinger og gaver', velg 'Legg til som måltall'. Slik vil denne tabellen for Hamar se ut: 

 

Start Kirkedatabasen