NSDs Kirkedatabase

På oppdrag fra Kirkerådet tilrettelegger NSD menighetenes årsstatistikk. Tallene som presenteres her er Den norske kirkes offisielle kirkestatistikk.

Den nye portalen under konstruksjon

Den nye Kirkedatabasen er for tiden under konstruksjon og kvalitetssikring.
Les mer

Data fra Kirkedatabasen

Her presenteres data fra Kirkedatabasen for perioden 1998-2018. Data presenteres i tidsserier etter både kirkelig og kommunal inndeling og i komplette datasett for menighetenes årsstatistikk 1998-2018. Fra 2006 publiseres også medlemsstatistikk her. Data kan studeres og analyseres direkte på nett og kan fritt lastes ned enten i utdrag eller i sin helhet. Se Brukerhjelp til Kirkedatabasen.

Nøkkeltall for 2018 nå tilgjengelig

For en innføring i hvordan tallene kan analyseres, se brukerhjelpen under.

Start Kirkedatabasen / Brukerhjelp til Kirkedatabasen (ny)

Nøkkeltall fra Kirkedatabasen per bispedømme
Oslo
Borg
Hamar
Tunsberg
Agder og Telemark
Stavanger
Bjørgvin
Møre
Nidaros
Sør-Hålogaland
Nord-Hålogaland

Søk i Kirkedatabasen: Nøkkeltall per menighet

Skriv inn menighetsnavn:Dokumentasjon

Her finnes noe av grunnlaget for statistikken i form av statistikkskjema og variabeldefinisjoner. Les mer

Spørreundersøkelser om religion og verdier

Lenker til relevante spørreundersøkelser med tema religion og verdier, tilgjengelige i Nesstar. Les mer

Historikk

Kirkedatabasen inneholder data fra menighetenes årsstatistikk som bygger på kirkebøkene, menighetenes dagregister og tellinger utført av ansatte i menighetene. Årsstatistikken inneholder bl.a. opplysninger om antall døpte, konfirmerte, innmeldte og utmeldte, tall på avholdte gudstjenester, gudstjenestedeltakere, nattverdsdeltakere, innsamlet kollekt, ulike aktiviteter for barn og unge, diakonale og økumeniske tiltak i menighetene m.m. Les mer

Sentrale institusjoner

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)

Kultur- og kirkedepartementet (KKD)

Den norske kirke

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Statistisk sentralbyrå